• 0.000000lag
 • 0.000000lag
 • 0.000000lag
 • 0.000000lag
 • 0.000000lag

Általános Szerződési Feltételek

Angloville Nyelvi Sziget

I. Általános rendelkezések

Jelen dokumentum szabályozza az Angloville Kft. (1012 Budapest, Lovas utca 34/B fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-295407) által nyújtott angol kommunikációs tréning szolgáltatás igénybevételének általános szerződési feltételeit. A szolgáltatás minden igénybevevője köteles megismerni az alábbi feltételeket, melyek elfogadása feltétele a nyelvi programon való részvételnek.

II. Alapfogalmak

 1. Angloville” – a nyelvi programok szervezője az Angloville Kft. (székhely: 1012 Budapest, Lovas utca 34/B fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-295407, adószám: 25080528-2-41, ügyvezető: Horváth Alex Márk, a továbbiakban a Szervező).
 2. Honlap” – az Angloville által üzemeltetett weboldal – angloville.hu, mely a nyelvi tréning programokra történő jelentkezés lebonyolítására szolgál.
 3. Program” – az Angloville által szervezett nyelvi tréning, függetlenül annak jellegétől;
 4. Ügyfél” – természetes vagy jogi személy, mellyel a Programon való részvételről szóló szerződés létrejön.
 5. Egyéni résztvevő” – természetes személy, aki önállóan, nem egy szervezeten keresztül jelentkezik a Programra.
 6. Felek” – Ügyfél és az Angloville együttesen
 7. Szálláshely” – a Program során a szállást és ellátást biztosító szálláshely szolgáltató.
 8. Fuvarozó” – Budapestről a Program helyszínére és vissza történő transzfert biztosító szolgáltató
 9. Alapítvány” – az angol anyanyelvi mentorok részvételét szervező Fundacją Rozwój Bez Granic közhasznú alapítvány, (cím Krakkó, Lengyelország, ul. Edwarda Heila 9/52 adószám: 6783105925, képviseli Jan Gransort, az igazgatóság elnöke)
 10. Résztvevő” – az Ügyfél által a Programon való részvételre kijelölt természetes személy vagy az Egyéni résztvevő
 11. Feltételek” – jelen részvételi feltételek összessége.

III. Szolgáltatás

 1. Az Angloville bemerítéses angol nyelvi programokat szervez, egyes programok személyes jelenlét mellett (pl. bentlakással), más programok online, erre biztosított külön platformon kerülnek lebonyolításra. A programok részletes leírása megtalálható a Honlapon.
 2. Az Angloville minden, a részvétellel kapcsolatos információt Honlapján tesz közzé.
 3. Az Angloville a Program nyelvi tréning részének szervezője.
 4. A bentlakásos Programon résztvevő anyanyelvi mentorok az Alapítvány szervezésében érkeznek.
 5. Bentlakásos Program esetén a Program során biztosított szálláshely és ellátás szolgáltatás nyújtását az Angloville-től független Szálláshely szolgáltatók végzik, erre figyelemmel a szálláshely-szolgáltatásra és a vendéglátásra vonatkozó szerződés a Szálláshely és a Résztvevő között jön létre. A szálláshely-szolgáltatás és a vendéglátás vonatkozásában az Angloville-t felelősség nem terheli.

 

IV. Jelentkezés

 1. A Programon való részvételhez az Ügyfélnek a Honlapon található online jelentkezési lapot szükséges kitöltenie. 18 év alatti Résztvevő esetén a Programra történő jelentkezés, a szolgáltatás megvásárlása és a szerződéskötés a törvényes képviselő feladata. A jelentkezés a programon való részvételre vonatkozó ajánlatnak minősül.
 2. Az Egyéni résztvevő a jelentkezéssel egyidejűleg nyilatkozni köteles a jelen Feltételekben foglaltak és az Adatkezelési szabályzatban foglaltak elfogadásával kapcsolatban. 18 év alatti Résztvevő esetén a Feltételek és az Adatkezelési szabályzatban foglaltak megismeréséről a törvényes képviselőnek kell nyilatkoznia.
 3. Amennyiben a jelentkezést bonyolító Ügyfél szervezet, az egyes résztvevőknek külön-külön is meg kell ismerniük és el kell fogadniuk jelen Feltételeket. Az aláírt nyilatkozatokat az Angloville Kft. postacímére (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 50.), valamint szkennelt formában az info@angloville.hucímre szükséges megküldeni. Ezen kötelezettség elmulasztása esetén az Angloville jogosult a Programon való részvételt visszautasítani.
 4. A Programon történő részvétellel kapcsolatban, az Angloville a jelentkezés beérkezését követően hét napon belül írásos vagy elektronikus megerősítést küld az Ügyfélnek, amennyiben az online jelentkezési űrlap helyesen és hiánytalanul került kitöltésre. Az űrlapon szereplő alábbi rovatok kitöltése kötelező: résztvevő neve, szülő/gondviselő neve (diák programok esetén), születési idő, számlázási adatok, email cím, telefonszám. A jelentkezők személyes adatait az Angloville a VIII. rész szerint gyűjti és kezeli.
 5. A jelentkezést követően a jelentkező ajánlatához kötve van, amely alól csak akkor mentesül, ha a jelentkezés megküldését követő 15 napon belül az Angloville a jelentkezést nem fogadta el, vagy a fenti határidőben nem válaszolt a jelentkező ajánlatára. Vita esetén a jelentkezés megküldésének időpontját a jelentkező köteles igazolni.
 6. A jelentkezés megerősítésével, amennyiben az Ügyfél Egyéni résztvevő, a Felek közötti szerződés létrejön a jelen Feltételekben meghatározott feltételek szerint.
 7. Amennyiben az Ügyfél jogi személy, a Felek közötti jogviszony a jelentkezés megerősítésével vagy külön szolgáltatási szerződés megkötésével jön létre.

 

V. Részvételi díj

 1. A bentlakásos nyelvi tréning szolgáltatás csak a szállás és ellátásszolgáltatással együtt vehető igénybe.
 2. Az Angloville által a nyelvi program szervezéséért felszámított mindenkori díj – az esetleges kedvezmények levonása nélkül – a Honlapon kerül közzétételre, vagy az Ügyfél kérésére írásban kerül megküldésre. Az adott Program díját az Angloville a IV/4. szerinti visszaigazolásban is megküldi a résztvevő részére.
 3. A Program kapcsán a szállás és ellátás szolgáltatásért a Szálláshely a Honlapon közzétett, vagy az Ügyfélnek az Angloville által megküldött írásbeli tájékoztatóban megjelölt díjat számolja fel. A díj fedezi az Ügyfél szállását és ellátását, valamint az anyanyelvi mentorok egy Ügyfélre eső részének szállását.
 4. A jelentkezés megerősítése után az Angloville díjbekérőt bocsát ki, melyet elektronikus úton küld meg az Ügyfél számára. A díjat a megerősítéstől számított 3 napon belül szükséges kiegyenlíteni banki utalással. Amennyiben a jelentkezéskor online bankkártyás fizetési mód került kiválasztásra, az Angloville nem bocsát ki külön díjbekérőt, a fizetés a megadott linken keresztül teljesíthető.
 5. A Programra történő regisztráció csak az V/2. pontban meghatározott részvételi díjnak az Angloville Kft. felé, a kibocsátott díjbekérőnek megfelelően történő kiegyenlítése után, vagy a jelentkezéskor sikeresen teljesített bankkártyás online fizetést követően biztosított.
 6. Az Ügyfél vállalja, hogy a kiválasztott bentlakásos Program Szálláshelyének megfizeti a szállás és ellátás díját, melyre a programot megelőző 14 napban kerül sor. Az adott bentlakásos Programhoz kapcsolódó Szálláshely szolgáltató megtalálható a Honlapon, valamint szerepel az Angloville által küldött, a jelentkezést megerősítő emailben.
 7. A bentlakásos Programon való részvétel csak abban az esetben lehetséges, ha az Ügyfél mind az Angloville mind a Szálláshely felé megfizette a 2. és 3. pontban meghatározott díjakat.
 8. A 2. pontban meghatározott részvételi díjat banki átutalás vagy bankkártyás fizetés útján szükséges kiegyenlíteni:
  1. Utalással az Angloville Kft. alábbi számlájára: Angloville Kft. Raiffeisen Bank 12010659-01483486-00100005 IBAN: HU85-12010659-01483486-00100005
  2. Bankkártyás fizetéssel a jelentkezéskor a Honlapról történő átirányítást követően az erre biztosított online fizetési felületen, vagy ha az Ügyfél azt előre jelzi, akkor a díjbekérőn szereplő hivatkozással elérhető fizetési oldalon (elfogadott kártyák: MasterCard, Maestro, Visa és Visa Electron, amennyiben alkalmasak online fizetésre). A bankkártyaelfogadó a B-payment Magyarország Zrt.
 9. Az Ügyfél az alábbi adatokat köteles megadni az átutalás közleményeként: résztvevő(k) teljes neve, Program dátum(ok), díjbekérő száma.
 10. A szállás és ellátás szolgáltatást banki átutalás útján szükséges kiegyenlíteni a Szálláshely szolgáltatók által küldött díjbekérő szerint.
 11. A fizetés napja a részvételi díj számlára történő beérkezésének napja.

 

VI. Részvétel lemondása

 1. Az Angloville indoklás nélkül törölheti a Programot, mely esetben a nyelvi program teljes megfizetett részvételi díját visszafizeti az Ügyfél számára.
 2. Ügyfél általi lemondás esetén az alábbi lemondási feltételek érvényesek:
  1. a jelentkezés megerősítésétől számított 14 napon belül, de legkésőbb a program kezdete előtti 30. napig a részvételi díj 100%-a visszajár
  2. a jelentkezés megerősítésétől számított 14 nap után, és legkésőbb 30 nappal a Program kezdete előtt történő lemondás esetén az Angloville a részvételi díj 20%-át kitevő, de legalább bruttó 30 000 Ft adminisztrációs költségre jogosult, az ezt meghaladó részvételi díjat visszatéríti
  3. a program előtti 30. nap után történő lemondás esetén az Angloville a részvételi díj 50%-át téríti vissza, míg a fennmaradó 50%-ra az Angloville, mint meghiúsulási kötbérre jogosult
  4. a Programon történő meg nem jelenés esetén, amennyiben a Program első napját megelőzően az Ügyfél nem jelezte lemondási szándékát az Angloville a részvételi díj 100%-ára, mint meghiúsulási kötbérre jogosult
  5. az Angloville fenntartja a jogot, hogy a fentieken túl az Ügyféllel megtérítse a lemondásból fakadó költségeket és károkat, és ezek értékével csökkentse a visszatérítendő díjat
  6. lemondás esetén, megegyezés szerint lehetőség van más program időpontra történő átfoglalásra, mely esetben megfizetett részvételi díj, vagy annak egy része az új program időpontra érvényes
 3. A részvételi díj V. pontban meghatározott kiegyenlítésének elmaradása esetén a Felek közötti szerződés minden további felszólítás és nyilatkozat nélkül hatályát veszíti és ezzel a Résztvevő Programon való részvételi joga megszűnik. Az Angloville fenntartja magának a jogot, hogy a részvételi díj megfizetésének az elmaradásából eredő kárait és költségeit az Ügyféllel szemben érvényesítse.
 4. Ügyfél általi lemondás esetén, a Szálláshely felé már megfizetett díjak tekintetében a Szálláshely lemondási feltételei az irányadóak. A Szálláshely az általános szerződési feltételeit maga teszi közzé a weboldalán. A fentiektől függetlenül az Angloville a jelentkezés visszaigazolásakor a rendelkezésére álló partneri szerződéses feltételeket megküldi az Ügyfél részére.
 5. A részvétel Ügyfél általi lemondása minden esetben írásban kell, hogy történjen, az Angloville postacímére küldött levél, vagy az info@angloville.hucímre küldött email formájában.

VII. Panaszkezelés

 1. Panasz felmerülése esetén annak elbírálására és kezelésére 14 (tizennégy) nap áll rendelkezésre az Ügyfél általi jelzést követően.
 2. Azonnali beavatkozást igénylő probléma esetén a panaszt késedelem nélkül szükséges jelezni a Program során jelenlevő koordinátor, vagy közvetlenül az Angloville ügyfélszolgálata felé.
 3. Bármilyen panaszt írásban szükséges továbbítani az info@angloville.huemail címre.
 4. A szállással vagy étkezéssel kapcsolatos panaszt legkésőbb a program utolsó napján, a jelenlévő program koordinátornak szükséges jelezni. A szállással vagy étkezéssel kapcsolatos panaszt az Angloville haladéktalanul továbbítja a szálláshely-szolgáltató felé és közreműködik ezen panaszok kivizsgálásában, azonban az Angloville-t a szállással vagy étkezéssel kapcsolatos panaszok vonatkozásában felelősség nem terheli.

VIII. Személyes adatok védelme és titoktartás

 1. Az Angloville a hatályos jogszabályoknak megfelelően gyűjti és kezeli az Ügyfelek személyes adatait.
 2. Az adatkezelő az Angloville Kft. (1012 Budapest, Lovas utca 34/B fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-295407). A személyes adatok kezelésének célja a szolgáltatás értékesítése, a szolgáltatás nyújtása, valamint, amennyiben az Ügyfél hozzájárulását adta, a szolgáltatáshoz kapcsolódó marketing célú megkeresések.
 3. Az adatkezelés jogalapja: a Résztvevők hozzájárulása.
 4. Az adatkezelő kijelenti, hogy az Ügyfelek nem kötelesek megadni személyes adataikat, azonban ez esetben a szolgáltatás nyújtása lehetetlenné válik.
 5. Az Angloville fenntartja a jogot, hogy a Programok során a résztvevőkről készített kép- és videofelvételeket promóciós céllal marketing anyagaiban felhasználja. Amennyiben a Résztvevő nem kívánja, hogy a róla készített kép- és videofelvételek felhasználásra kerüljenek, úgy azt a felvételek készítésekor, illetve írásban előre is jeleznie szükséges.
 6. A részletes adatkezelési szabályzat megtalálható a Honlapon. E szabályzat elfogadása feltétele a Programra történő jelentkezésnek.

 

IX. Felelősség

 1. Az a Résztvevő, aki akadályozza, vagy lehetetlenné teszi a Program lebonyolítását, vagy veszélyt jelent a többi Résztvevő, az Angloville alkalmazottai és képviselői, vagy bármely jelenlévő személy biztonságára, eltiltható a Programon való részvételtől. A részvételi díj ily módon fel nem használt arányos részére az Angloville, mint kötbérre jogosult, így ez esetben az Angloville a részvételi díj részbeni vagy teljes visszatérítésére nem köteles.
 2. A Program során a Résztvevő által okozott bármilyen kárért a Résztvevő felel.
 3. Az Angloville a nyelvi tréning program szervezője és lebonyolítója. A Program részeként biztosított szállás, ellátás és transzfer külső szolgáltatók által kerül biztosításra, melyek listája megtalálható a Honlapon. A Programon résztvevő anyanyelvi mentorok szervezője az Alapítvány. Ezen független szolgáltatók vonatkozásában a Résztvevők külön felelősséggel tartoznak. Ezen független szolgáltatók – különösen azon szolgáltatók, amelyekkel a Résztvevő külön szerződést köt – teljesítésével összefüggésben az Angloville felelősségét teljeskörűen kizárja.
 4. Az Angloville minden elvárhatót megtesz, hogy a szállással, ellátással, vagy transzferrel kapcsolatos probléma esetén, ezeket azonnal jelezze a szolgáltató felé és megoldást találjon azokra.
 5. Az Angloville a Program helyszín változásának jogát fenntartja. Helyszínváltozás esetén az Angloville a tőle elvárható mértékig mindent megtesz annak érdekében, hogy a résztvevőket a változásról előre értesítse, igény esetén átfoglalási lehetőséget biztosítson.
 6. Diák táborok esetén az Ügyfél (szülő vagy törvényes képviselő) köteles a Program megkezdése előtti négy napon belül nyilatkozni a 18 év alatti Résztvevő gyermek egészségi állapotáról, melynek hiányában a gyermek a Programon való részvételből kizárható. A kitöltendő nyilatkozatot az Angloville a Program megkezdése előtti 2 hétben juttatja el az Ügyfélhez, aki azt a Program megkezdésekor nyomtatott formában köteles a szervezőknek kitöltve és aláírva átadni.

 

X. Vis major

 1. Egyik Fél sem tehető felelőssé a szerződésből fakadó kötelezettségek nem teljesítéséért, amennyiben a szerződésszerű teljesítés akadálya előre nem látható, vis maior esemény.
 2. Vis maior eseménynek számít különösen, de nem kizárólagosan: háború, fegyveres konfliktus, zavargások, sztrájk, munkaerőhiány, katonai beavatkozás, fegyveres felkelés, lázadás, árvíz, embargó, szabotázs, jogalkotói/közigazgatási döntés/aktus/rendelkezés, járvány, vagy más baleset, betegség vagy természeti katasztrófa és/vagy veszélyhelyzet, amelyre a Feleknek nincs ráhatása.
 3. Amennyiben a szerződés teljesítését vis maior akadályozza, úgy az érintett Felek ezt írásban kötelesek jelezni a másiknak 14 (tizennégy) napon belül. Ez esetben a Felek konzultálnak, és minden elvárható lépést megtesznek a vis major hatásának minimalizálása érdekében.
 4. Amennyiben a vis maior helyzet folyamatosan 30 (harminc) napig fennáll, és lehetetlenné teszi a szerződéses kötelezettségek teljesítését, Angloville-nek jogában áll felmondani a szerződést, vagy a szerződéstől elállni a másik Fél felé tett írásos nyilatkozat útján.
 5. A személyes jelenlétet igényló Programok vis maior miatti lehetetlenülése esetén az Angloville jogosult a személyes jelenlétet igénylő Program helyett azonos értékű online Programot biztosítani a Résztvevő részére. Az online Programok leírását a Honlap tartalmazza. Az online Program helyett a Résztvevő – választása szerint – jogosult későbbi, a vis maior elhárulását követő egy éven belül más időpontban megrendezésre kerülő személyes jelenlétet igénylő Programon részt venni.
 6. Ha a Résztvevő sem a későbbi, személyes megjelenést igénylő Programot, sem pedig az online Programot nem kívánja igénybe venni a vis maior miatt ellehetetlenült Program helyett, és a fennálló szerződést felmondja, vagy attól eláll, akkor az Angloville az elállás, illetve felmondás napjáig a Programmal kapcsolatban felmerült, a Résztvevőre jutó arányos költségeire, mint meghiúsulási kötbérre jogosult. Ezen esetben az Angloville a meghiúsulási kötbérrel csökkentett összeg visszafizetésére köteles.

 

XI. Szerzői jogok

 1. Minden a Honlapon közzétett tartalom, különösképpen szöveges, képi, hang- és videofelvételek, valamint szoftver szerzői jogvédelem alatt áll. Az Angloville által nyújtott szolgáltatás igénybevétele, vagy az Angloville által üzemeltetett weboldalak látogatása nem jelenti a tartalom és szoftver szerzői jogainak átengedését.
 2. Minden az Angloville nyelvi programjain felhasznált nyomtatott vagy digitális tananyag, segédlet, írásos, hang- és képanyag szerzői jogvédelem alatt áll, így annak felhasználására sem a Résztvevők, sem más harmadik személyek nem jogosultak az Angloville előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. Az Angloville Programján történő részvétel nem jelenti a tartalom szerzői jogainak átengedését.
 3. Az Angloville Programjain, akár személyes jelenlétet igénylő, akár online programról van szó, a Résztvevők számára tilos a kép- és hangrögzítés az Angloville előzetes hozzájárulása nélkül.
 4. Amennyiben az Ügyfél és/vagy a Résztvevő bármilyen, a Honlapon közzétett vagy a Programok során elérhetővé tett tartalmat fel kíván használni, úgy kérését írásban köteles eljuttatni az Angloville részére az info@angloville.huemail címre.

XII. Észrevételek

 1. Bármely, jelen Feltételekkel vagy a szerződéssel kapcsolatos írásos észrevételt személyesen vagy ajánlott levél formájában szükséges eljuttatni az Angloville részére. Az észrevétel megtételének időpontja az átvétel/kézbesítés időpontja.
 2. Az Angloville elérhetősége: Angloville Kft.,  1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 50., +3630 255 4845, info@angloville.hu
 3. A Szálláshelyek elérhetőségeit az Angloville a Honlapon teszi közzé.

 

XIII. Záró rendelkezések

 1. A jelentkezés részeként az Ügyfél és az Egyéni résztvevő megismeri és elfogadja a Honlapon közzétett hatályos adatkezelési szabályzatot, és kijelenti, hogy személyes adatainak az Angloville Kft. által, a jelen Feltételekben meghatározott szolgáltatás nyújtása céljából történő gyűjtéséhez és kezeléséhez önként hozzájárul.
 2. A Résztvevő a Programokon saját felelősségre vesz részt. Az Angloville mindennemű felelősségét kizárja a Résztvevő által a Programon való részvétellel kapcsolatban esetlegesen elszenvedett baleset és/vagy károk vonatkozásában. Mindezek alapján Angloville nem köteles a felmerült károk (pl. következménykárok és tapadókárok) vonatkozásában a Résztvevő felé helytállni.
 3. A Honlap működésével kapcsolatos bármilyen probléma esetén azt írásban szükséges jelezni az info@angloville.huemail címen.
 4. Minden, jelen Feltételekben nem tárgyalt kérdésben Magyarország törvényei az irányadóak, különösképpen a Polgári Törvénykönyvre (2013. évi V. törvény) és a Fogyasztóvédelmi törvényre (1997. évi CLV. törvény), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre.
 5. Jelen Feltételekben nem szabályozott, a Felek közötti szerződéssel kapcsolatos jogvita esetén, a vita rendezése a kijelölt bíróságon történik.
 6. Amennyiben jelen Feltételek bármely része a bíróság későbbi döntése nyomán semmissé válik, a Feltételek többi része továbbra is érvényben marad.
 7. Szolgáltató jogosult a jelen Feltételeket egyoldalúan módosítani. Ezen módosítások Honlapon történő közzététellel lépnek hatályba. Az Ügyfélre a jelentkezés időpontjában érvényes Feltételek vonatkoznak. A jelen ÁSZF-et az Angloville 2020. május 12. napján tette közzé.