• 0.000000lag
 • 0.000000lag
 • 0.000000lag
 • 0.000000lag
 • 0.000000lag

Általános szerződési feltételek

Angloville Junior Weekend Club

I. Általános rendelkezések

Jelen dokumentum szabályozza az Angloville Kft. (1095 Budapest, Soroksári út 48. 11. ép. 4. em .10., cégjegyzékszám: 01-09-295407) által nyújtott, fiataloknak szóló angol kommunikációs tréning szolgáltatás igénybevételének általános szerződési feltételeit.

A szolgáltatás minden igénybevevője köteles megismerni az alábbi feltételeket, melyek elfogadása feltétele a nyelvi programon való részvételnek.

II.            Alapfogalmak

 1. Angloville” – a nyelvi programok szervezője az Angloville Kft. (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 48. 11. ép. 4. em .10., cégjegyzékszám: 01-09-295407, adószám: 25080528-2-43, ügyvezető: Horváth Alex Márk, a továbbiakban a Szervező).
 2. Tutlo” – az online beszédfejlesztő alkalmazás szolgáltatója a Tutlo Sp. z o.o. (székhely Lengyelország, 25-311 Kielce, ul. Świętego Leonarda 1/8, adószám PL6572927356)
 3. Honlap” – az Angloville által üzemeltetett weboldal – www.angloville.hu, mely a nyelvi tréning programokra történő jelentkezés lebonyolítására szolgál.
 4. Program” – az Angloville által szervezett nyelvi tréning;
 5. Ügyfél” – természetes vagy jogi személy, mellyel a Programon való részvételről szóló szerződés létrejön.
 6. Egyéni résztvevő” – a Programon ténylegesen résztvevő természetes személy
 7. Felek” – Ügyfél és az Angloville együttesen
 8. Feltételek” – jelen részvételi feltételek összessége.

 III. Szolgáltatás

 1. Az Angloville bemerítéses angol nyelvi programokat szervez. A program részletes leírása megtalálható a Honlapon
 2. Az Angloville minden, a részvétellel kapcsolatos információt Honlapján tesz közzé
 3. Az online beszédfejlesztő alkalmazás szolgáltatója a Tutlo

IV. Jelentkezés

 1. A Programon való részvételhez az Ügyfélnek a Honlapon található online jelentkezési lapot szükséges kitöltenie. 18 év alatti Egyéni résztvevő esetében a Programra való jelentkezés, a szolgáltatás megvásárlása és a szerződés aláírása a törvényes képviselő feladata.
 2. Az Egyéni résztvevő a jelentkezés elküldésével nyilatkozik a jelen Feltételekben foglaltak megismeréséről és elfogadásáról. 18 év alatti Egyéni résztvevő esetén a Feltételek megismeréséről és elfogadásáról a törvényes képviselőnek kell nyilatkoznia.
 3. Amennyiben a jelentkezést bonyolító Ügyfél szervezet, az egyes résztvevőknek külön-külön is meg kell ismerniük és el kell fogadniuk jelen Feltételeket. Az aláírt nyilatkozatokat az Angloville Kft. postacímére (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 50.), valamint szkennelt formában a info@angloville.hu címre szükséges megküldeni.
 4. A Programon történő részvétellel kapcsolatban, az Angloville hét napon belül írásos vagy elektronikus megerősítést küld az Ügyfélnek, amennyiben az online jelentkezési űrlap helyesen és hiánytalanul került kitöltésre. A fenti időszak alatt a jelentkező ajánlatához kötve van, amely alól csak akkor mentesül, ha a fenti időszakon belül a Szolgáltató a jelentkezést nem fogadta el, vagy nem válaszolt a jelentkező ajánlatára.
 5. A jelentkezés megerősítésével a Felek közötti szerződés létrejön a jelen Feltételekben meghatározott feltételek szerint.

V. Részvételi díj

 1. Az Angloville Junior Weekend Club csomag két részből áll, az Angloville által szervezett nyelvi programból valamint a Tutulo által közvetlenül szolgáltatott online beszédfejlesztő alkalmazásból.
 2. Az Angloville által a nyelvi program szervezéséért felszámított részvételi díj
  1. Egy félévre, csomagban bruttó 89 000 Ft
  2. Két félévre, csomagban 168 000 Ft
  3. Egy félévre, online beszédfejlesztés nélkül bruttó 99 000 Ft
  4. Két félévre, online beszédfejlesztés nélkül bruttó 188 000 Ft
 3. A Tutlo által az online beszédfejlesztő alkalmazás használatáért felszámított díj, mely közvetlenül a szervező felé fizetendő:
  1. Egy félévre, csomagban bruttó 59 000 Ft (0% ÁFÁ-val)
  2. Két félévre, csomagban bruttó 118 000 Ft (0% ÁFÁ-val)
 4. A nyelvi Programra történő regisztráció csak az 1. pontban meghatározott részvételi díjnak az Angloville Kft. felé történő kiegyenlítése után biztosított. Az online beszédfejlesztő alkalmazás használata díj Tutlo felé történő megfizetése után biztosított.
 5. A jelentkezés megerősítése után az Angloville díjbekérőt bocsát ki, melyet elektronikus úton küld meg az Ügyfél számára. A díjat a megerősítéstől számított 5 napon belül szükséges kiegyenlíteni.
 6. Az Ügyfél az alábbi adatokat köteles megadni az átutalás közleményeként: résztvevő(k) teljes neve, Program dátum(ok).
 7. Az 1. pontban meghatározott részvételi díjat banki átutalás vagy bankkártyás fizetés útján szükséges kiegyenlíteni:
  1. Utalással az Angloville Kft. alábbi számlájára:
   Angloville Kft.
   Raiffeisen Bank
   12010659-01483486-00100005
   IBAN: HU85-12010659-01483486-00100005
  2. Bankkártyás fizetéssel – amennyiben az ügyfél az előre jelzi – a díjbekérőn szereplő hivatkozással elérhető fizetési oldalon (elfogadott kártyák: MasterCard, Maestro, Visa és Visa Electron, amennyiben alkalmasak online fizetésre). A bankkártyaelfogadó a B-payment Magyarország Zrt.
  3. A Tutlo szolgáltatás kiegyenlítése online bankkártyás fizetés útján lehetséges, melyről elektronikus számla készül.
 8. A fizetés napja a részvételi díj számlára történő beérkezésének napja.

VI. Részvétel lemondása

 1. Az Angloville indoklás nélkül törölheti a Programot, mely esetben a teljes megfizetett részvételi díjat visszafizeti az Ügyfél számára.
 2. Ügyfél általi lemondás esetén az alábbi lemondási feltételek érvényesek:
  1. a regisztrációtól számított 14 napon belül a részvételi díj 100%-a visszajár
  2. a regisztrációtól számított 14 nap után, és legkésőbb 21 nappal a Program kezdete előtt történő lemondás esetén a megfizetett díj 90%-a jár vissza
  3. a program előtti 14. nap után történő lemondás esetén, amennyiben az Egyéni résztvevő rajta kívül álló, nem neki felróható indokból kényszerül lemondani a részvételt (pl. orvos által igazolt betegség), az Angloville a megfizetett részvételi díj 80%-át téríti vissza
  4. 14 napon belül egyéb okból történő lemondás esetén, vagy ha az Ügyfél nem Egyéni résztvevő, az adminisztrációs költség mellett az Ügyfél meg kell, hogy térítse a lemondásból fakadó károkat, és a megfizetett részvételi díj 80%-ának ezekkel csökkentett összegét kapja vissza
  5. Már megkezdett program esetén visszatérítésre nincs mód.
  6. A már kifizetett Tutlo alkalmazás esetén a vásárlástól számított 14 nap elteltével visszatérítésre nincs mód.
 3. A részvételi díj V. pontban meghatározott kiegyenlítésének elmaradása esetén a szerződés Felek között semmissé válik, a Programon való részvétel joga megszűnik.
 4. A részvétel lemondása minden esetben írásban kell, hogy történjen, az Angloville postacímére küldött levél, vagy info@angloville.hu címre küldött email formájában.

VII. Panaszkezelés

 1. Panasz felmerülése esetén annak elbírálására és kezelésére 14 (tizennégy) nap áll rendelkezésre az Ügyfél általi jelzést követően.
 2. Azonnali beavatkozást igénylő probléma esetén a panaszt késedelem nélkül szükséges jelezni a Program során jelenlevő koordinátor, vagy közvetlenül az Angloville felé.
 3. Bármilyen panaszt írásban szükséges továbbítani az info@angloville.hu email címre.
 4. A szállással vagy étkezéssel kapcsolatos panaszt legkésőbb a program utolsó napján, a jelenlévő program koordinátornak szükséges jelezni.

VIII. Személyes adatok védelme és titoktartás

 1. Az Angloville a hatályos jogszabályoknak megfelelően gyűjti és kezeli az Ügyfél személyes adatait.
 2. Az adatkezelő az Angloville Kft. (1095 Budapest, Soroksári út 48. 11. ép. 4. em .10., cégjegyzékszám: 01-09-295407). A személyes adatok kezelésének célja a szolgáltatás értékesítése, a szolgáltatás nyújtása, valamint, amennyiben az Ügyfél hozzájárulását adta, a szolgáltatáshoz kapcsolódó marketing célú megkeresések.
 3. Az adatkezelő kijelenti, hogy az Ügyfél nem köteles megadni személyes adatait, azonban ez esetben a szolgáltatás nyújtása lehetetlenné válik.
 4. Az Angloville fenntartja a jogot, hogy a Programok során a résztvevőkről készített kép és videófelvételeket promóciós céllal marketing anyagaiban felhasználja. Amennyiben a résztvevő nem kívánja, hogy a róla készített kép és videófelvételek felhasználásra kerüljenek, úgy azt a felvételek készítésekor, illetve írásban előre is jeleznie szükséges.
 5. A részletes adatkezelési szabályzat megtalálható a Honlapon. E szabályzat elfogadása feltétele a Programra történő jelentkezésnek.

IX. Felelősség

 1. Az a résztvevő, aki akadályozza, vagy lehetetlenné teszi a Program lebonyolítását, vagy veszélyt jelent a többi résztvevő, az Angloville alkalmazottai és képviselői, vagy bármely jelenlévő személy biztonságára, eltiltható a Programon való részvételtől. A megfizetett részvételi díj ez esetben nem jár vissza.
 2. A Program során a Résztvevő által okozott bármilyen kárért a Résztvevő felel.

X. Vis major

 1. Egyik Fél sem tehető felelőssé a szerződésesből fakadó kötelezettségek nem teljesítéséért, amennyiben a szerződésszerű teljesítés akadálya előre nem látható, vis major esemény.
 2. Vis major eseménynek számít: háború, fegyveres konfliktus, zavargások, sztrájk, katonai beavatkozás, fegyveres felkelés, árvíz, embargó, vagy más baleset vagy természeti katasztrófa, amelyre a Feleknek nincs ráhatása.
 3. Amennyiben a szerződés teljesítését vis major akadályozza, úgy az érintett Fél ezt írásban kötelesek jelezni a másiknak 14 (tizennégy) napon belül. Ez esetben a Felek konzultálnak, és minden elvárható lépést megtesznek a vis major hatásának minimalizálása érdekében.
 4. Amennyiben a vis major helyzet folyamatosan 30 (harminc) napig fennáll, és lehetetlenné teszi a szerződéses kötelezettségek teljesítését, bármely Félnek jogában áll felmondani a szerződést a másik Fél felé legalább 7 (hét) nappal előre tett írásos nyilatkozat útján.

XI. Szerzői jogok

 1. Minden a Honlapon közzétett tartalom, különösképpen szöveges, képi, hang és videófelvételek, valamint szoftver szerzői jogvédelem alatt áll. Az Angloville által nyújtott szolgáltatás igénybevétele, vagy az Angloville által üzemeltetett weboldalak látogatása nem jelenti a tartalom és szoftver szerzői jogainak átengedését.
 2. Amennyiben az Ügyfél és/vagy a Résztvevő bármilyen, a Honlapon közzétett tartalmat fel kíván használni, úgy kérését írásban köteles eljuttatni az Angloville részére az info@angloville.hu email címre.

XII. Észrevételek

Bármely, jelen Feltételekkel vagy a szerződéssel kapcsolatos írásos észrevételt személyesen vagy ajánlott levél formájában szükséges eljuttatni az Angloville részére. Az észrevétel megtételének időpontja az átvétel/kézbesítés időpontja.

Az Angloville elérhetősége:

Angloville Kft.

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 50.

+3630 255 4845

info@angloville.hu

XIII. Záró rendelkezések

 1. A jelentkezés részeként az Ügyfél és az Egyéni résztvevő megismeri és elfogadja a Honlapon közzétett hatályos adatkezelési szabályzatot, és kijelenti, hogy személyes adatainak az Angloville Kft. által, a jelen Feltételekben meghatározott szolgáltatás nyújtása céljából történő gyűjtéséhez és kezeléséhez önként hozzájárul.
 2. A Honlap működésével kapcsolatos bármilyen probléma esetén kérjük azt írásban jelezni az info@angloville.hu email címre.
 3. Minden, jelen Feltételekben nem tárgyalt kérdésben Magyarország törvényei az irányadóak, különösképpen a Polgári Törvénykönyvre (2013. évi V. törvény) és a Fogyasztóvédelmi törvényre (1997. évi CLV. törvény), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre.
 4. Jelen Feltételekben nem szabályozott, a Felek közötti szerződéssel kapcsolatos jogvita esetén, a vita rendezése a kijelölt bíróságon történik.
 5. Amennyiben jelen Feltételek bármely része a bíróság későbbi döntése nyomán semmissé válik, a Feltételek többi része továbbra is érvényben marad.
 6. Jelen Feltételek 2016. november 3-tól hatályosak.
 7. Szolgáltató jogosult a jelen Feltételeket egyoldalúan módosítani. Ezen módosítások a Honlapon történő közzététellel lépnek hatályba. Az Ügyfélre a jelentkezés időpontjában érvényes Feltételek vonatkoznak.