• 0.000000lag
 • 0.000000lag
 • 0.000000lag
 • 0.000000lag
 • 0.000000lag

Általános Szerződési Feltételek

A foglalási feltételek elolvasásakor, kérjük, fordítsanak figyelmet a szolgáltatásokat és árakat meghatározó érvényes árlistára is.

 1. SZERVEZŐ

Az írországi, egyesült királyságbeli és máltai Nyelvi Kurzus szervezője: Angloville Sp. z o.o. Adószám: PL6572916430, cím: Ul. Św. Leonarda ⅛, 25-311 Kielce, Lengyelország

A Nyelvi Kurzus Szervezője a továbbiakban: „Iskola” vagy „Szervező”.

A beiratkozás elfogadása előtt valamennyi Hallgató vagy azok törvényes gyámja köteles megismerkedni a jelen általános szerződési feltételekkel, illetve, amennyiben a kurzusra történő jelentkezés nem az Ügynök honlapján elhelyezett űrlap kitöltésével történt, köteles az Általános Szerződési Feltételek egy beszkennelt aláírt példányát elküldeni az Angloville képviselőnek.

A depozit („Előleg”) vagy a teljes díj megfizetésével a Hallgató elismeri, hogy a következő feltételeket elolvasta, megértette, és azokat tudomásul vette.

Valamennyi feltétel egyformán vonatkozik közvetlenül a hallgatókra és azok képviselőire kivéve azt az esetet, amikor a képviselő és a Szervező erről külön megállapodásban máshogy állapodik meg.

„Hallgató(k) vagy Diák(ok)” – azon uniós polgárok, kiskorúak és felnőttek, akik az Angloville nyelvoktatási szolgáltatását használják.

„Ügynök” – olyan cég vagy személy, aki az Angloville Sp. z o.o.-val kötött külön megállapodás alapján harmadik félnek értékesíti vagy népszerűsíti az Angloville Sp. z o.o.-szolgáltatásait.

 1. BEIRATKOZÁS

Egy kurzusra történő beiratkozáshoz a (18 évet betöltött) Hallgató vagy (18 év alatt) annak törvényes képviselője online kitölti a Jelentkezési Lapot a www.angloville.hu. weboldalon.

A jelentkezésről a Hallgató vagy törvényes képviselője a jelentkezés írásos visszaigazolásával egyidejűleg megkapja a díjbekérő levelet is a fizetendő összegről.

 1. DÍJAK

Valamennyi díjat be kell fizetni az Iskolának még a program kezdete előtt. Az Iskola nem vesz fel olyan Hallgatót, aki nem teljesítette a teljes díj megfizetését a program elindulása előtt.

3.1 ELŐLEG ÉS A KURZUS DÍJA: VÍZUMOT IGÉNYLŐ HALLGATÓK ESETÉN

Az EU Bevándorlási Iránymutatásainak megfelelően a Szervezők döntése alapján valamennyi díjat meg kell fizetni a vízumkérő levél kiadása előtt. Továbbá, a futárszolgálat díjai is a hallgatót terhelik.

A jelentkezés után 5 munkanapon belül előlegként a kiválasztott Kurzus teljes díjának 50%-át kitevő összeget kell fizetni az Angloville felé banki átutalással. A befizetésnek tartalmaznia kell az összes plusz banki átutalási díjat (beleértve bármely esetleges közvetítői banki költséget is). A Szervezők fenntartják a jogot a jelentkezés törlésére, amennyiben a befizetés nem érkezik be 5 munkanapon belül. A bankszámlára vonatkozó adatokat a Diáknak a foglalást megerősítő e-mailben küldik el.

Az előleg teljes mértékig visszatéríthető a kiválasztott tanfolyam kezdő dátumát megelőző maximum 90. napig (a Hallgató köteles megfizetni az összes banki költséget). A kurzus kezdetét megelőző 90 napos időszakon belül az előleg nem kerül visszatérítésre. Ugyanakkor a Hallgató jogosult arra, hogy maga helyett biztosítson egy beugró Hallgatót, akire átszállnak a jelen Feltételek szerinti jogai és kötelezettségei (feltéve, hogy a helyettesítő Hallgató megfelel a kiválasztott Kurzus életkori kritériumainak, a minimális nyelvi követelményeknek és szükség esetén érvényes EU vízummal rendelkezik). Ez a változás maximum a kiválasztott Kurzus indulása előtti 7. napig engedélyezett, és erről tájékoztatni kell az Angloville képviselőjét, akinek a jóváhagyása szükséges. A helyettesítő Hallgatónak a Kurzusra való beiratkozáshoz plusz 100 euró beiratkozási díjat kell fizetnie.

A kurzus díjának fennmaradó részét a program kezdő időpontja előtt legkésőbb 60 nappal, vagy adott esetben a vízumdokumentumok kiadását megelőzően kell az Iskolának kifizetni.

Amennyiben a teljes részvételi díj a javasolt időkereten belül nem kerül kifizetésre, úgy az Iskola nem fogadja a Hallgatót a kurzuson és az befizetett előleget is jogosult megtartani.

3.2 ELŐLEG ÉS A KURZUS DÍJA: VÍZUMOT NEM IGÉNYLŐ HALLGATÓK ESETÉN 

 1. A kiválasztott kurzus teljes díjából az 1. sz. melléklet szerinti fix összegű befizetést az iskola számára 5 munkanapon belül a foglalás után azonnal meg kell fizetni. A szervezők fenntartják a jogot a foglalás visszavonására, ha a fizetést 5 munkanapon belül nem küldték nekik.
 2. A kurzus kezdetét megelőző 90 napos időszakon belül az előleg nem kerül visszatérítésre. Ugyanakkor a Hallgató jogosult arra, hogy maga helyett biztosítson egy beugró Hallgatót, akire átszállnak a jelen Feltételek szerinti jogai és kötelezettségei (feltéve, hogy a helyettesítő Hallgató megfelel a kiválasztott Kurzus korbeli kritériumainak, a minimális nyelvi követelményeknek és szükség esetén érvényes EU vízummal rendelkezik). Ez a változás maximum a kiválasztott Kurzus indulása előtti 7. napig engedélyezett, és erről tájékoztatni kell az Angloville képviselőjét, akinek a jóváhagyása szükséges.A helyettesítő Hallgatónak a Kurzusra való beiratkozáshoz plusz 100 euró beiratkozási díjat kell fizetnie.
 3. A Kurzus fennmaradó díja legkésőbb a tanfolyam kezdete előtti 60.napig fizetendő

3.3 FIZETÉSEK 

Valamennyi fizetést átutalással kell teljesíteni a Szervező vagy annak Ügynöke visszaigazoló email-jében megadott bankszámlaszámra.

A fizetéseknek tartalmaznia kell az átutalandó összegre vonatkozó összes banki költséget.

A program részleteiről szóló információk csak a teljes fizetés beérkezése után kerülnek kiadásra a Hallgatók vagy azok törvényes képviselői felé.

A tanfolyam kezdete előtti 60. nap után történő késői jelentkezés esetén a Hallgató beiratkozási kérelmének benyújtásakor köteles a teljes díjat azonnal befizetni, hogy helye biztosítva legyen a kurzuson. A Hallgató foglalása csak a kurzus teljes díjának beérkezésével garantált.

3.4 ÁRLISTA

Az 1. sz. melléklet tartalmazza az érvényes árakat, melyeket a Szervezők az Ügynökön keresztül a foglalásra vonatkozó email-ben visszaigazolnak.

 1. KÖVETELMÉNYEK

4.1 VÍZUM

A Hallgatók kötelesek maradéktalanul megfelelni a célország Bevándorlási Hatósága valamennyi követelményének a választott országban való tartózkodásuk előtt és annak során. Amennyiben a Hallgató nem teljesíti e követelményeket és kiutasítják az adott országból, nem jogosult a befizetett díjak visszatérítésére.

Vízum tanácsadást csak a megfelelő Nagykövetség vagy Konzulátus folytathat. A Hallgatónak ajánlatos felvennie a kapcsolatot a helyi Nagykövetséggel vagy Konzulátussal annak tisztázására, hogy a választott helyre beléphetnek és ott tanulmányokat folytathatnak-e. A Hallgatóknak mindenkor érvényes vízummal kell rendelkezniük, és a kurzus számukra befejeződik, amennyiben vízumuk nem érvényes. A jelentkező felelőssége biztosítani, hogy a legfrissebb jogszabályok/eljárások betartásra kerüljenek.

A Hallgatók kötelesek az Iskolát haladéktalanul értesíteni, ha kérelmük elutasításra kerül, vagy státuszukban bármilyen változás következik be.

Amennyiben egy Hallgatónak nem sikerül vízumot szereznie, számára az Iskola a teljes befizetett összeget visszatéríti, miután a konzulátustól megkapta a Hallgatóra vonatozóan az írásos vízumkérelmet elutasító dokumentációt, kivéve, ha a kérelem elutasítására a hallgató valamely tette, hiányzó okmánya vagy egyéb mulasztása miatt került sor.

4.2 ÉLETKOR

A Junior programokban való részvételhez szükséges minimum korhatár a 12 éves kor. A maximum korhatár a 18 év. A 18 év alatti Hallgatók szülei vagy gyámjai kötelesek elolvasni szülői tájékoztatónkat, és elküldeni számunkra a kitöltött beleegyező nyomtatványt még a Hallgató megérkezése előtt. Kérjük, további információkért, vegyék fel velünk a kapcsolatot!

A Felnőtt programok minimális korhatára 18 év, és itt nincs maximált korhatár. Figyelem! A felnőtt kurzusra jelentkező hallgatóknak az Iskola nem biztosít felügyeletet.

4.3 DOKUMENTUMOK

 Az Angloville Junior programjaiban részvevő kiskorúaktól további dokumentumok is bekérhetők a kurzus helye szerinti ország helyi jogszabályai értelmében, melyeket törvényes képviselőik (szülő, gyám) kötelesek kitölteni és aláírva eljuttatni a Szervezőkhöz a kiválasztott program kezdete előtti 14. napig.

Bármely jogilag szükséges információ megadásának elmulasztása az aláírt dokumentumon eredményezheti a Hallgató törvényes részvételi jogosultságának elvesztését a hallgatói programban, visszatelepülését saját költségen és a befizetett összeg visszafizetésének megtagadását.

4.4 ANGOL NYELVTUDÁS SZINT

A hallgató a Kurzusra való jelentkezés leadásával tudomásul veszi, hogy az Angloville tanítási módszerei minimum középfok előtti (B1) szintű angol nyelvtudást igényelnek. Nem jár visszatérítés, amennyiben a hallgató a kurzus valamely részét nem veszi igénybe angol nyelvtudásának hiányosságai miatt. Az alacsonyabb angol szinten álló hallgatók részvételi jogosultságának megállapításához szükséges értékelés egyéni alapon történik.

4.5 RÉSZVÉTEL 

A Szervezők elvárása, hogy a hallgatók a kurzusok valamennyi óráján vegyenek részt. Amennyiben bármely hallgató rendszeresen késik vagy hiányzik, kitiltásra kerülhet a Kurzusról. Amennyiben fegyelmi eljárásra kerül sor, a Szervezők arra kényszerülhetnek, hogy a díjat fizető természetes vagy jogi személlyel felvegyék a kapcsolatot.

4.6 MAGATARTÁS ÉS KIZÁRÁS

Az iskola nem fogadja el a következőket: nem megfelelő viselkedés; tiszteletlenség az alkalmazottakkal vagy más hallgatókkal szemben; trágár, illetlen vagy sértő nyelvhasználat; erőszak; megfélemlítő vagy sértő viselkedés; zaklatás; a diszkrimináció bármely formája (többek között faji, nemi, vallási vagy nemi orientáció alapján); illetve bármely olyan tett vagy viselkedés, mely a Szervezőkre nézve hitelrontást jelent vagy jelenthet, az alkalmazottakban, más hallgatókban vagy bárkiben kárt tesz vagy nekik szenvedést okoz.

Amennyiben bármely hallgató nem tesz eleget az Iskola minimális magatartási követelményeinek, az adott hallgató kizárható. Szükség esetén az Iskola további lépéseket tehet, többek között tájékoztathatja a megfelelő bevándorlási Hatóságokat, és ha a hallgató 18 év alatti, tájékoztathatja a szülő(ke)t vagy a gyámot.

A Hallgatók a számítógépeket és az Internetet az utasításoknak és az alkalmazandó etikai szabályoknak megfelelően használhatják. A Hallgatók nem használhatják a számítógépeket vagy az internetet jogtalan vagy nem engedélyezett célokra (többek között pornográf, obszcén vagy illegális anyagok hozzáférésére), vagy kereskedelmi célokra.

A nem megfelelő viselkedésből fakadó kizárás esetén nem jár a még fel nem használt tanulmányi díj visszatérítése. A hazautazás költségei a hallgatót terhelik.

4.7 BIZTOSÍTÁS

A Hallgatóknak megfelelő egészségügyi, baleseti és utazási biztosítással kell rendelkezniük az Angloville programon való részvétel során. A beiratkozáskor a hallgatóknak be kell mutatniuk ennek igazolását. A helyszínen be kell mutatniuk az érvényes biztosításukat, ennek hiányában nem vehetnek részt a tanfolyamon, és az emiatt kiesett időre nem jár visszatérítés. Az úniós hallgatók kötelesek kiváltani az Európai Egészségbiztosítási Kártyát helyi egészségügyi hatóságuknál

4.8 ORVOSI INFORMÁCIÓK 

A Hallgató, illetve törvényes gyámja ezennel kijelenti, hogy a Hallgató nem szenved a programban való részvételét és annak elvégzését veszélyeztető betegségben. Az Angloville-nek be kell nyújtani minden olyan konkrét orvosi információt, mely a hallgatóra vonatkozik. A hallgatók kötelesek információt adni bármely olyan mentális vagy fizikai állapotukról, allergiáról vagy fogyatékosságról, mely befolyásolhatja a tanfolyam elvégzését, hatással van mások egészségére vagy jól-létére vagy különleges ellátást vagy kezelést igényel. Az Angloville nem vállal felelősséget olyan esetekben, ahol a hallgató részéről félretájékoztatás vagy információk elhallgatása történt. Annak eldöntése, hogy a szervezők képesek-e egy speciális igényű résztvevő fogadására, a beiratkozás során megadott adatok kiértékelését követően kerülnek elbírálásra.

A fogyatékossággal élő hallgatók támogatása érdekében az Iskolának a jelentkezéskor részletes írásbeli tájékoztatást kell kapnia a fogyatékosságról vagy az ebből eredő bármely különleges igényről.

4.9 FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

Az Angloville csak akkor vállal kötelezettséget bármely személyeket vagy vagyont érő veszteség, kár vagy sérülés esetén, ha felelősségét a jog kifejezetten előírja.

4.10 TULAJDONBAN OKOZOTT KÁR 

A Hallgatók vagy törvényes gyámjuk (kiskorúak esetén) kötelesek a Hallgató által bármely más Hallgató-, a Szervező vagy a szervező partnereinek tulajdonában lévő vagyontárgyban okozott kár költségét megtéríteni.

Néhány szálláshelyen kauciót (biztonsági letétet) kérhetnek, amelyet érkezéskor kell fizetni és a hely hiánytalan állapotban történő elhagyásakor adják vissza.

Amennyiben egy diák elveszíti a kulcsát, a pótlás költségért külön fizetnie kell.

4.11 KIZÁRÁS 

A Szervezők fenntartják maguknak a hallgatók kizárásának jogát többek között az alábbi nem elfogadható viselkedések miatt: jogszerűtlen kábítószer birtoklás vagy fogyasztás, alkoholfogyasztás vagy alkoholos befolyásoltság (felnőtt hallgatók esetén a foglalkozásokon és kiskorú hallgatók esetén mindenkor), tiltott helyen való dohányzás, szándékos károkozás a Szervezők vagy Partnereik tulajdonában vagy a szálláshelyen, más hallgatók biztonságának veszélyeztetése, helyi jogszabályok megsértése, rendszeres hiányzás, csoport elhagyása a Felügyelő beleegyezése nélkül (kiskorú Hallgatók esetén), a kijárási tilalom megsértése. Ilyen esetekben nem jár visszatérítés. A hazautazás költségei a Hallgatót terhelik.

 1. KURZUSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

5.1 FOGLALKOZÁSOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A kurzusok előre rögzített órarendi program szerint folynak. Az órarendben történő változások előre nem prognosztizálhatók.

5.2 SZÁLLÁS 

A szállásra történő bejelentkezés általában az érkezés napján 14.00 órakor kezdődik. A kijelentkezés ideje az egyes helyszínektől függ, de tipikusan a program utolsó napján 11.00 órakor történik.

5.3 HELYSZÍNI KOORDINÁTOROK

 A helyszínen Angloville program koordinátorok vannak, akik a Hallgatók számára biztonságos környezetet biztosítanak a tanuláshoz. Ezért szükséges, hogy a Hallgatók betartsák a szabályokat, a jogszabályokat és a Koordinátorok által tett javaslatokat különösen az egészség és a biztonság vonatkozásában.

A szervezők lehetővé teszik a kiskorú Hallgatók szüleinek és törvényes gyámjuknak, hogy a program során bármikor felvehessék a kapcsolatot a helyszíni koordinátorokkal. A szülők vagy a törvényes gyámok hozzáférési adatokat kapnak a kurzus előtti levelezés során.

5.4 KÍSÉRET NÉLKÜLI KISKORÚAK 

Angloville készen áll arra, hogy segítséget nyújtson, ha a kísérő nélküli kiskorúként utazó diák további asszisztenciát/kíséretet igényel érkezéskor és / vagy távozáskor. A szolgáltatásért felárat kell fizetni, amelyet a foglalási folyamat során kell kérvényezni, és amelyre a szervezőiroda megerősítése szükséges.

A Szervezők abban az esetben tudnak ilyen szolgáltatást biztosítani, ha a kérelmet írásban, a foglaláskor jelzik és kizárólag akkor, ha a Hallgató kísérő nélküli kiskorúként utazik.

5.5 TRANSZFEREK

kérés esetén a Szervezők transzfereket intézhetnek a Program helyszíne és a közeli repterek között. E szolgáltatásnak külön díja van. Amennyiben a Hallgatók reptéri transzfert szeretnének, kötelesek ezt tudatni a Szervezővel legalább az utazás előtt 7 nappal, megadva a járatuk adatait, az érkezési repteret, az érkezés idejét, a járat számát, a légitársaságot és az indulás helyét. Azt is azonnal jelezniük kell, ha ezen adatok bármelyike változna. Amennyiben a Hallgatók nem adják meg ezeket az információkat, a Szervezők nem tudják megszervezni a transzfert, és a transzfer díja nem kerül visszafizetésre.

Helytelen információ leadása esetén, vagy ha a Hallgató lekési a repülőjáratot, és erről nem tájékoztatja Szervezőt, és a transzfer kimegy a Hallgatóért, a transzfer ára nem kerül visszatérítésre.

A transzferek csak a teljes összeg megfizetésekor kerülnek foglalásra.

5.6 SZOLGÁLTATÁSOK

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy szolgáltatásait megváltoztassa, így a tanfolyamokat, a helyszíneket és az időpontokat, ahol a cég hatáskörén kívül eső körülmények szükségessé teszik az ilyen változtatásokat és erről kötelesek a lehető leghamarabb emailben értesíteni a Hallgatókat vagy azok jogi képviselőit.

 1. LEMONDÁS

 

 1. A lemondást kizárólag írásban lehet megtenni a Szervezők felé, ahhoz, hogy visszatérítésre tarthasson igényt.
 2. Valamennyi jóváhagyott visszatérítésnek az eredeti díjfizető bankszámlájára, 45 naptári napon belül meg kell történnie. Lemondás esetén a Szervező igényt tarthat a Hallgató részvételének előkészítése kapcsán felmerült költségek megtérítésére. A Szervező a kurzus díjából a Hallgató részére az ezen költségekkel csökkentett részét téríti vissza, az alábbiak szerint:
 3. Amennyiben az eredeti foglalás lemondása a kiválasztott Kurzus megkezdése előtti 60. napig megtörténik: a befizetett letét és egyéb díjak visszafizetésre kerülnek (a banki költségek levonásával)
 4. Az olyan esetekben, amikor a hallgató a kiválasztott Kurzus kezdete előtt kevesebb, mint 60, de legalább 30 nappal mondja le jelentkezését, a Szervező a teljes program díjból a felmerült költségek fedezésére 50%-ot tart vissza és banki költségek levonásával visszatéríti a különbözetet.
 5. Abban az esetben, amikor a Hallgató a Kurzus kezdete előtt kevesebb, mint 30 nappal, de legalább 14 nappal mondja le jelentkezését, a Szervező a teljes program díjból a felmerült költségek fedezésére 70%-ot tart vissza, és banki költségek levonásával visszatéríti a különbözetet.
 6. Abban az esetben, amikor a Hallgató a kiválasztott Kurzus kezdete előtt kevesebb, mint 14, de legalább 1 nappal mondja le jelentkezését, a Szervező a teljes program díjból a felmerült költségek fedezésére 90%-ot tart vissza, és banki költségek levonásával visszatéríti a különbözetet.
 7. Abban az esetben, amikor a Hallgató a program kezdete előtt kevesebb, mint 1 nappal mondja le jelentkezését, a teljes díj nem visszatéríthető.
 8. Ha egy hallgató előre nem látható körülmények miatt kénytelen visszamondani a jelentkezést akkor lehetősége van, hogy maga helyett biztosítson egy beugró Hallgatót, akire átszállnak a jelen Feltételek szerinti jogai és kötelezettségei (feltéve, hogy a helyettesítő Hallgató megfelel a kiválasztott Kurzus életkori kritériumainak, a minimális nyelvi követelményeknek és szükség esetén érvényes EU vízummal rendelkezik). Ez a változás maximum a kiválasztott Kurzus indulása előtti 7. napig engedélyezett, és erről tájékoztatni kell az Angloville képviselőjét, akinek a jóváhagyása szükséges. A helyettesítő Hallgatónak a Kurzusra való beiratkozáshoz plusz 100 euró beiratkozási díjat kell fizetnie.
 9. A fel nem használt oktatási órák, ellátás és szállás után nem jár visszatérítés.
 10. A lemondás kézhezvétele munkanapokon (hétfőtől péntekig 9.00 – 17.30) kerül rögzítésre, tehát ha a lemondási kérelem a szokásos munkaidőn kívül érkezik, annak érvényessége a következő munkanaptól számítódik.
 11. Kiegészítő lemondási biztosítás váltható 35 euróért, mely a program kezdete előtti napig fedezi a nem visszatérítendő letétet és bármely egyéb vissza nem térítendő részt, kivéve a banki költségeket abban az esetben, ha az Ügyfél betartja a hivatalos lemondási eljárást

7. MÓDOSÍTÁSOK 

A foglalás bármely módosítása a szabad helyek függvényében lehetséges, és nem biztos, hogy az Iskola által engedélyezhető, amennyiben a program kezdete előtt kevesebb, mint 60 nappal történik. A módosításból eredő bármely plusz költség még a módosítás megtörténte előtt fizetendő. Nem jár visszatérítés abban az esetben, ha a hallgató alacsonyabb díjú tanfolyamra kíván átiratkozni.

 1. VIS MAIOR

A Szervező nem vállal felelősséget a rajta kívülálló okok miatt a hallgatónál felmerülő költségekért. Az ilyen okok korlátozás nélkül többek között lehetnek: lázadás, háború, háborús veszély, sztrájk, munkaügyi vita, terrorizmus, természeti vagy nukleáris katasztrófa, szélsőséges időjárás és fertőző betegségek.

 1. FÉNYKÉPEZÉS ÉS FILMFELVÉTEL

A Szervező a hallgatókról készíthet promóciós fényképeket és videó felvételeket. Amennyiben a hallgatók nem kívánnak ezekben részt venni, Szervező köteles kívánságukat tiszteletben tartani, de a hiányzás a hallgatók felelősségére történik.

 1. VITÁS ÜGYEK RENDEZÉSE

Amennyiben a hallgató és az iskola között vitás ügy merülne fel, különböző eljárások segíthetik a vita rendezését:

 1. Először írásban panaszt kell tenni a Kurzus során a helyszínen lévő Program Koordinátornál.
  Amennyiben a probléma nem kerül megoldásra, kérjük haladéktalanul értesítse írásban a közvetítő Ügynök irodáját, ahol jelentkezett (info@angloville.hu) még a Kurzus során.
 2. Ha a probléma továbbra sem talál megoldásra, a hallgatónak hivatalosan írásos panaszt kell benyújtania a Szervező irodának (a közvetítő Ügynökön keresztül).
 3. Minden panasz teljes mértékig kivizsgálásra kerül, amennyiben a kurzus zárása előtt 14 nappal beérkezik, és a teljes díj megfizetésre került.
 1. ADATVÉDELEM

Az oktatás biztosítása érdekében és praktikus okokból a Szervező begyűjti, őrzi és más módon feldolgozza a hallgatóra és annak körülményeire vonatkozó, érzékeny személes adatokat is tartalmazó személyes információkat. Ilyenek a hallgató és szükség szerint a szülők, gyám, képviselő vagy szponzor neve és elérhetősége. A Szervező továbbá adatokat őriz végzettségükről, egészségi állapotukról, anyagi helyzetükről, szállásukról, utazásukról, útlevelükről, vízumukról, finanszírozásukról és díjaikról. Az információkat mindenkor biztonságosan kezelik.

 1. KÖZVETÍTŐK

Valamennyi fenti feltétel közvetlenül vonatkozik mind a „Hallgatókra”, mind az „Ügynökökre” (az 1. pontban meghatározottak szerint) kivéve, ha az ügynök és a szükséges joghatósággal rendelkező Szervező képviselője máshogy állapodnak meg.

 1. ISKOLA KÉPVISELŐJE

Az összes Kurzusra vonatkozó tájékozódás, foglalás, tanfolyam előtti és utáni levelezés, illetve más általános kérdések esetén az Iskolát képviselő kontakt személy:

Szervező irodánál: Angloville Sp. z o. o. Spółka Komandytowa: +48 607 729 464, kontakt@angloville.pl

Ügynöknél: Mavropulu Katina info@angloville.hu

 1. IRÁNYADÓ JOG 

A jelenlegi általános szerződési feltételek Lengyelország törvényei alapján jöttek létre. A Kurzus egész ideje alatt mindenkor a Kurzus helye szerinti ország helyi joga alkalmazandó.

 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A feltételek változhatnak. Az online jelentkezéssel egyidejűleg a fenti feltételek elolvasását követően elfogadásra kerülnek. Amennyiben nem az online rendszeren keresztül foglal, kérjük, hogy a jelentkezéssel egyidejűleg az elfogadott vagyis aláírt feltételeket beszkennelve küldje el  az Angloville rézére.

 1. WEB OLDAL FELHASZNÁLÓI FELTÉTELEK

A www.angloville.hu weboldal üzemeltetője: Angloville Kft., 1012 Bp. Lovas utca 34/b fszt.1. Kérjük, alaposan olvassa át a következő feltételeket, mivel a weboldal használata egyben azok elfogadását jelenti.

 1. Weboldal használata

A jelen weboldal tartalmának tulajdonosa és engedélyezettje az Angloville. Az Angloville engedélye nélkül tilos a weboldal bármely részét másolni, reprodukálni, módosítani, forgalmazni, publikálni, megjeleníteni vagy feladni. Tilos a we oldalt bármely illegális célra vagy a jelen feltételekkel nem megegyező módon felhasználni.

 1. Szellemi tulajdon

Hallgató tudomásul veszi, hogy a weboldalból fakadó szerzői jogok, védjegyek és minden más vonatkozó szellemi tulajdonjog, beleértve a fényképek, videók és minden más a weboldalon található szöveg és tartalom Szellemi Tulajdonjoga az Angloville-t és az általa engedélyezett feleket illetik.

 1. Adatvédelem és személyes adatok

Bármely Ön által megadott adat őrzése és feldolgozása a Személyes Adatokra vonatkozó Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően történik.

 1. Irányadó jog 

Jelen feltételekre és a weboldal használatára Magyarország joga az irányadó jog, és bármely vitás kérdést a magyar bíróságok jogkörébe kell utalni.

 1. Adatvédelmi Szabályzat

Az Angloville elkötelezetten védi a személyes adatokat. Csak azokat a személyes információkat szerezzük be, melyeket Önök nyújtanak be számunkra (pl.: név, cím, telefonszám és email cím). Ezt az információt arra használjuk, hogy a leginkább testre szabott szolgáltatásukat tudjuk Önnek biztosítani, és hogy folyamatosan tájékoztatni tudjuk Önt termékeinkről és szolgáltatásainkról. Azzal, hogy adatokat ad át nekünk, hozzájárul ahhoz, hogy az adatokat a fent meghatározott módon használjuk. Amennyiben azt szeretné, hogy adatait töröljük adatbázisunkból, kérjük, jelezze ezt az info@angloville.hu címre írt email-ben.

 1. Sütik (Cookies)

Időnként gyűjthetünk információkat Önről „cookie” formájában. Ez az információ azt a célt szolgálja, hogy weboldalunkat az Ön érdeklődési területeihez és preferenciáihoz igazítsuk, és magába foglalhatja az Ön által használt Internet böngészőt vagy számítógépes operációs rendszert, vagy annak a weboldalnak a domain nevét, melyről a weboldalunkhoz csatlakozik. A legtöbb internet böngésző lehetővé teszi a sütik törlését vagy a figyelmeztetést a süti tárolása előtt. Lásd még ezeket a funkciókat a böngészőre vonatkozó instrukciókban.

 1. Adatvédelmi Szabályzatunk változásai

Adatvédelmi Szabályzatunk bármely változásáról weboldalunkon nyújtunk tájékoztatást.

 1. Kapcsolatfelvétel

Amennyiben kérdése van aktuális Adatvédelmi Szabályzatunkkal vagy az Angloville-lel kapcsolatban, kérjük, írjon info@angloville.hu email címünkre.

 

1. sz. melléklet – Angloville Junior International program díjak 2020 évben

Jelentkezés idejeElőlegMásodik részletTeljes program díj
Anglia (Colchester)2020. január 31-ig1.000 €875 €1.875 €
2020. február 28-ig1.000 €900 €1.900 €
2020. március 31-ig1.000 €925 €1.925 €
2020. április 1-től1.000 €950 €1.950 €
Málta (Lija)2020. január 31-ig800 €875 €1.675 €
2020. február 29-ig800 €900 €1.700 €
2020. március 31-ig800 €925 €1.725 €
2020. április 1-től800 €950 €1.750 €

Az Ügynök saját hatáskörében további időszaki, visszatérő, vagy többedmagukkal jelentkező Hallgatónak szóló kedvezményekről dönthet.